غزلی به گویش دلاویز اناركی -اسفند 1386 .به كسی كه سلیس ترین ترجمه را ارایه دهدیك جلد كتاب تازه منتشر شده ی " من دوستدار شهر قشنگ اناركم" اهدا می شود.
امشو موا...

Image result for ‫محمدعلی ابراهیمی اناركی‬‎سروده:محمدعلی ابراهیمی اناركی

اِمشِو مِوا از باری دل، هِرچی وَمُندَه دِرخُسی

طوماری غِِم دِر هِم پیچی ، از كُنجی سینه بِرخُسی

امشو موا خُوی حكمی دل، از اُسمه تا پیش از سِهل (sehel)

بنیادی غم از خاك و گل ،بی حرف و قصه ورخُسی

عُمرا وهنداجی نَهو، كارُمنی ایساجی نهو(vehendaji)

چون دسّی هُمباجی نهو، وهدر گُو یَك چی سرخسی

عمرم ایشی چون اُو وه جو، فیضُم نَبه از اند و او

دیدُم موا بی های و هو، ور خَلخی دوناتر خسی (khalkhi)

خوی اسبی بی اوسار و زین، دل وركینی از این و دین

یا سر برآری از اشین ، یا در بیرین خوی درخسی

م-ع -كویر اناركی