روابط عمومی مرکز آمار ایران اعلام کرد
بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، در بخش غلات در سه ماهه اول سال 1394، متوسط قیمت گندم ۱۱۷۱۵.۸ و جو ۸۹۴۰.۵ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۲.۵۶ و ۲ درصد افزایش داشته است.
به گزارش بسیج، در بخش غلات در سه ماهه اول سال 1394، متوسط قیمت گندم ۱۱۷۱۵.۸و جو ۸۹۴۰.۵ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۲.۵۶و ۲ درصد افزایش داشته است.

در بخش حبوبات در سه ماهه اول سال 1394، متوسط قیمت نخود ۱۹۸۸۱.۵و عدس ۲۹۳۰۲.۱ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۳۱.۵و ۳.۵ درصد افزایش داشته است.

در بخش محصولات جالیزی در سه ماهه اول سال 1394، متوسط قیمت هندوانه ۶۶۴۸.۹ ، خربزه ۷۰۰۳.۴ و خیار ۹۴۹۳ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۸۷ ، ۵۴ و ۶۱.۷ درصد افزایش داشته است.

در بخش سبزی‌ها در سه ماهه اول سال 1394، متوسط قیمت سیب زمینی ۴۵۷۵.۱ و پیاز ۸۳۰۱.۹ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۸ و ۱۶.۵درصد کاهش داشته­ اند. همچنین، متوسط قیمت گوجه فرنگی ۶۸۱۷.۵ ریال بوده که ۱۷.۹ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش داشته است.

در بخش محصولات علوفه‌ای در سه ماهه اول سال 1394، متوسط قیمت یونجه ۷۷۹۹.۵ و کاه ۲۰۶۰.۸ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۶.۹ و ۶.۶ درصد افزایش داشته است.

در بخش میوه‌های هسته‌دار در سه ماهه اول سال 1394، متوسط قیمت زردآلو ۴۸۵۲۷.۹  و هلو ۲۴۸۹۲.۷ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۱.۹و ۵۹.۸ درصد افزایش داشته اند. همچنین متوسط قیمت آلبالو ۴۱۲۰۷.۳ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۸.۹۴ درصد افزایش داشته است.

در بخش میوه‌های دانه‌دار در سه ماهه اول سال 1394، متوسط قیمت سیب درختی ۲۵۰۵۵.۵ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳۰.۲ درصد افزایش داشته است.

در بخش دامداری سنتی در سه ماهه اول سال 1394، متوسط قیمت یک کیلوگرم گوسفند و بره به صورت زنده ۱۰۷۰۰۱.۹ریال و یک کیلوگرم گاو پرواری به صورت زنده ۱۱۲۱۱۸.۶ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱.۶و ۵.۶ درصد افزایش داشته است.

در بخش فراورده‌های دامی سنتی در سه ماهه اول سال 1394، متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گوسفند ۳۰۰۲۸.۳ بوده که ۱۵.۱ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش داشته است. همچنین متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گاو ۱۲۱۱۴.۸ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۲.۸درصد افزایش داشته است.

در بخش هزینه خدمات ماشینی در سه ماهه اول سال 1394، هزینه شخم زمین زراعی آبی ۱۲۹۷۳۷۷.۱ریال و شخم زمین زراعی دیم ۱۰۳۸۶۱۰.۳ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۸.۳ و ۱۲۲.۷درصد افزایش داشته است.

در بخش دستمزد نیروی کار در سه ماهه اول سال 1394، هزینه کارگر میوه چین مرد ۴۲۵۷۰۱.۳ که نسبت به سال قبل ۱۳.۹درصد افزایش داشته است و هزینه کارگر میوه چین زن ۲۷۹۷۸۸.۹ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۷.۶ درصد کاهش داشته است.

همچنین، هزینه کارگر تنک کار مرد ۴۵۶۸۴۹.۸ و  هزینه کارگر تنک کار زن ۳۵۳۳۷۷.۱ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳۹.۸ و ۱۰.۷درصد افزایش داشته است.