خبر های ناخوش

امسال برای دومین بار قنات چوپانان دچار مشكل شده است هر چند كه بارندگی خوبی تا 43 میلیمترانجام گرفته اما متاسفانه منازل و قنات و مزارع مردم دچار خسارت شده خبر زیر را از چوپونون می خوانیم:

سیل عباس آباد همونطور که تو عکسای صبح دیدت همچنان داره میاد و خوبم داره میاد. ملت همه رفتن دارن تماشا موکنن. آب به دشت رسیده و خیلیم جلو رفته. همینجوریم داره جلوتر مره و فک کنم وحشتناک خسارت زده. قناتم که کور شده. گویا چاه خاری تمبیده. البته با این سیل بعید نیست همه قنات بتمبه. آب تا مزارم رسیده. نمخام اسم ببرم. ولی مزارای پایینا آب گرفته و این شب جمعه خیلیا نمتونن سر خاک عزیزاشون برن. یه خونه هم دیدم که تمبیده و تقریبا نصف خونه رخته پایین. عصمت قلی شانس اورد اونطرف خونه بوده دیشب وگرنه ممکن بود اتفاق بدی بیفته. کوچشون فعلا بند اومده و ترکتل هم جرات نمکرد بره و راها باز کنه. مگن اگه بیل به هرجا بخوره میریزه پایین. چون حسابی همه جا خیس خورده. بنظرم خونه های قدیمی خیلی آسیب دیده باشه. چون همینطور گذری که رد مشدم خیلی خونه ها مث خونه حاج عباس خسارت دیده بود. سقف اتاق پزشک درمونگاهم رخته بود.خلاصه یه وضیه اینجا...