اول مهر - سال تحصیلی 52-51 مدرسه راهنمایی


افرادی را که غلامرضا بهروز می شناسد:علام علی بهروز 2محمود حلوانی 3 رمضانی معلم وقت چوپانان 4محمد رضا رستاقی 5جهانگیر مطلبی 6خسرو جلالپور