یک قباله قدیمی با خط مرحوم ملا 

سند ذیل را آقای عباس زاهدی در اختیارمان قرار داده اند