بزرگترین درختچه های بادام كوهی رودخانه درنجیل و سرنوشت غمبار آنها.

سروده استاد ابراهیمی

كه بود آنكه بر افروخت آتش از سر جهل؟
مگر به سینه ی او یاد كردگار نبود؟
چه شد كه سوخت درختان پر شكوفه و گل
مگر سراسر این دشت لاله زار نبود؟
كه بود آنكه نه اندیشه از خلایق كرد؟
خدای من نكند اهل این دیار نبود                                  "كویر اناركی"