دیداری متفاوت

عکس از : مهدی جلالپور

تقابل بز و بزغاله وحشی با بز و بزغاله اهلی
امیدورام کابوس طاعون (ppr)دیگر در هیچ کدام از مناطق ایران رخ ندهد