قطعه ای از جنت یزدان 
Image result for ‫چوپانان‬‎
الماس خوش تراش کویر ای دیار من
افزون زجان خویش ترا دوست دارمت
تامانی از گزند حادثه هرلحظه در امان
دائم ترا بدست خدا می سپارمت
داری هزار زخم زجور زمان به تن
بر زخم کهنه مرهمی از جان گذارمت
مهدشهید وشعر وشعوری،گزاف نیست
گر قطعه ای زجنت یزدان شمارمت

حاجی کاظمی-بهار95