چرا خبر گزاری چوپانان به خواب رفته است 


مدیریت محترم خبر گزاری چوپانا ن استاد دکتر مالکی خود سالهاست  قلم را فرو گذاشته اید و نمی دانم چرا نویسنده تلاشگر جناب صمیمی نیز مدتی است قلم را طلاق داده من در چوپانان آّباد به علت دوری از وطن دسترسی به اخبار روز چوپانان ندارم و نمی توانم آخرین اخبار را منتشر کرده و تحلیل نمایم اما این امکان برای چوپانانی های  یزد نشین و اصفهان  نشین آماده تر است اما چرا جناب صمیمی این دیار فرهنگی را طلاق داده هرچند که دل آزاردگان قبلی مثل من بدون اسم در سلام چوپانان خوب قلم می زنند ولی سایت های اینترنتی مزایایی داردکه تلگرام ندارد و بسیاری از زحمات این بزرگواران قابل دسترسی آسان نیست من به سهم خود از جناب صمیمی دعوت می کنم دوباره قلم در دست بگیرند و دوران بازنشستگی خود را با فعالیت های فرهنگی پر بار سازند