كشاورزی مدرن و مكانیزه

امروزه كشاورزی تنها با روشهای مكانیزه و آبیاری به صورت مدرن مقرون به صرفه است .

دیگر دوره بیل و كلنگ و نیروی بازوی كارگر و نیروی خر و گاو و شتر در كشاورزی گذشته است. و ماشین آلات كشاورزی بهترین نیروی كار در مزرعه می باشند.و باید كشاورزی با وسایل ماشینیآن هم ماشین آلات مدرن و به روز انجام گیرد .

در چوپانان تنها از تراكتور و تا حدی از كمباین و یا خرمنكوب های متصل به تراكتور آن هم به صورت خیلی مبتدی استفاده می شود و از بقیه ماشین آلات كشاورزی استفاده چندانی نمی شود و اگر كسی هم بخواهد كه از آنها استفاده كند امكان استفاده از آن وجود نداردچون این دستگاهها در منطقه نیست و دراختیار كشاورز نمی باشد. زیرا اكثر كشاورزان یا مستاجرند یا به صورت مزارعه زراعت می كنند كه اصلا نه سرمایه آنرا دارند كه در این زمینه سرمایه گذاری كنندو نه برای آنها مقرون به صرفه است .

مالك هم خرده مالك است و اوهم به همان علتهای فوق برایش این كار مقرون به صرفه نیست .واینهم دلیل دیگر افت كشاورزی در چوپانانمان است .

امّا چاره كار چیست؟

برای این درد نیز دو راهكار وجود دارد

1- اینكه مالكیت چوپانان یكپارچه شود برای این كار باید همه فروشنده باشند و یكنفر خریدار پیدا شود كه همه چوپانان را بخرد كه ظاهراً این راه حلّ غیرممكن به نظر می رسد

2- خرده مالكان متحد شوند و یك شركت سهامی زراعی تاسیس كنند تا كشت و كار در چوپانان به صورت مدرن و علمی و یكپارچه انجام پذیرد

انتظار دارم دلسوزان چوپانان راهكار و نظریات خود را اعلام كنندو مرا در این امر یاوری نمایند.