حاج حیدر علیزاده شاعری از انارک
آقای حیدرعلی علیزاده از پیشکسوتان اشعار فولکلوریک انارکی هستند.حتما انارکیهای عزیز شعر صد بار وتوم وات گل نیسا 
دی میره میره نهو را که معمولا در مراسم عروسی اجرا میشه شنیده اید .

(شعری از آقای حیدر علی علیزاده)

ناروسینه از مالی یا ها بالاتر بیو....
.چون اشتر هاشنی هشت ماه سال در سفر بیو
از روغنای گله و ازکشک بی حیساب تعریف نابو که.....نابو وات چی خیبر بیو
از مردمون ساده دل و بی تکبرش.....زحمتکشی مردمشنی بی ثمر بیو
از معدنهای سرب و طیلا و مسوش نواج.....بر مردم ناروسینه را بی اثر بیو
در سالی سی سیو سی ما نخلک شیه بیم.....مزدی ما کم حقوقی و خین جیگر بیو
از کارگر نخلک و از کاری طالمسی....سرخه حصار سینه تنگ و خطر بیو
خورد و خیراک کارگر های عیال واروش.....روغن نباتی بیو و او دوی شکر بیو