بر بام جهان
محمدعلی ابراهیمی انارکی 
بر بام جهان نشست مش قاسم و گفت
اینجا نتوان دقیقه ای راحت خفت
انغوزه و ریواس ندارد " اِوِرِست "
این قله به چشم ما نمی ارزد مفت
بربام جهان نشست مش قاسم و گفت
اینجا  نتوان  دقیقه ای راحت  خفت
انغوزه  و  ریواس ندارد  " اِوِرِست "
این قله به چشم ما نمی ارزد مفت