هندوانه دیم

دیمه کاری در چاهملک(هندوانه)
کانال چاهملک در گذر زمان

به کانال تلگرامی چوپانان آباد بپیوندید