پمپ بنزین چاهملک دچار سانحه آتش سوزی گردید.

جزئیات حادثه:
بنزین اشتباها روی پمپ ریخته و منجر به آتش سوزی شد.
متصدی پمپ اقای رحمانی دچار سوختگی از ناحیه دست و صورت شده که به نایین منتقل شد.
پمپ خساراتی زیادی دیده است.

منابع:https://telegram.me/asrkhoor/3007
    شهیدستان چاهملک