پیش بینی وضع هوای چوپانان

24 ساعت اول
قسمتی ابری بتدریج افزایش ابر و وزش باد
۱۳° c 
 ۲۰° c
24 ساعت دوم
قسمتی ابری همراه با افزایش ابر و وزش باد
۱۲° c 
 ۲۰° c