جدول قیمت ها تا 92/2/5

منبع http://www.itpnews.com

چاپ

محصول

تاریخ

حداقل 
امروز

حداکثر
امروز

میانگین 
امروز

میانگین 
دیروز

امروز در
هفته گذشته

تخم مرغ

۹۲-۰۲-۰۴

23500

27500

25625

25625

22085

مرغ زنده

۹۲-۰۲-۰۵

33000

39000

36228

36228

36153

مرغ کشتار

۹۲-۰۲-۰۵

46400

58000

52250

52250

51589

دام زنده

۹۲-۰۲-۰۴

95000

115000

104800

104800

104500

دام کشتار

۹۲-۰۲-۰۴

185000

240000

211500

211500

214700

کاه

۹۲-۰۲-۰۴

2400

3000

2730

2730

2810

گندم

۹۲-۰۲-۰۴

6800

7400

7094

7094

7050

جو

۹۲-۰۲-۰۴

6000

6700

6357

6357

6190

یونجه

۹۲-۰۲-۰۴

3900

4100

4000

4000

5334

سبوس گندم

۹۲-۰۲-۰۴

5000

5300

5172

5172

5032