قنات حجت آباد جریان یافت

ذبیح در وبلاگ چوپونون نوشت :خبر مهم دگه اینکه:
قنات حجت آباد حدود یهفته پیش پاکسازی شد و آبش راه افتاد. ولی آبش کم بود و کارگرا همچنان مشغول لایروبی بودن.
امروز شنیدم الان دگه آب قنات راه افتاده و زمینای تشنۀ حجت آبادا سیراب موکنه.