هوای حاضر            ساعت: ۰۹:۰۸
پیش بینی وضعیت هوای  ۳ روز آینده چوپانان
24 ساعت اول
قسمتی ابری بتدریج افزایش ابر 
و وزش باد
۹° c 


 ۲۳° c
24 ساعت دوم
کمی ابری تا قسمتی ابری گاهی 
افزایش ابر
۷° c 


 ۲۳° c
24 ساعت سوم
صاف تا قسمتی ابری گاهی 
وزش باد
۵° c 


 ۲۴° c