کانال تلگرامی نقد چوپانان را تعطیل شد!!!!!؟؟؟؟

سر دبیر این کانال در آخرین پست هایش چنین نوشت:

نقد چوپانان:
دوستان وهمشهریان گرامی
متاسفانه یا خوشبختانه امشب شب اخر فعالیت کانال نقد چوپانان میباشد
بادرج مطلبی کلی ازحضورتون مرخص میشویم

نقد چوپانان,
دیالوگ ماندنی مختار:

امروز می خواهم به مصاف تزویر بروم که بدترین آفت دین است. تزویر با لباس دیانت و تقوی به میدان می آید. تزویر سکه ای است دورو، که بر یک رویش نام خدا و بر روی دیگرش نقش ابلیس است. عوام خدایش را می بینند و اهل معرفت ابلیسش. و چه خون دلها خورد علی از دست این جماعت سر به سجود آیه خوان و به ظاهر متدین...

نقد چوپانان
هدف از راه اندازی کانال صرفا سعی دربهبود مسائل و مشکلات روستا بود
سعی کردیم خطوط قرمز را رعایت ودرجاهایی خود خط قرمز باشیم.
خداراشکر باوجود اعضای کم ,حرفامون به جایی که باید برسه میرسید
حرفایی که در دل خیلیا بود!
دوستان روستا مشکلات فراوان داره که تا تو خودش زندگی نکنی نمیبینی وحسش نمیکنی اینکه میگن روستا درحال توسعه میباشد ومن فلان میکنم وچنان میکنم با صراحت میگم حرف مفته❗️
اینکه چرا شهرهای اطراف بطور محسوس روبه پیشرفته و روستای ما درجا میزنه ویاحتی به عقب میره سوال خیلیاس
ولی جوابش روشنه 
عدم اتحادویکدلی
متاسفانه واژه اتحاد وهمدلی تواشعار بعضیا گم شده
بعضیا اونا کردن سکوی پرتاب خودشون.
دورویی ,ریا, خودنمایی, کلک وتخریب بیداد میکنه 
وسر منشا همه اینها لقمه حرام است 
یقینا یقینا یقینا شک نکنید بار کج به منزل نمیرسه
بعد از جریانات پیش اومده درمورد نخلک به خیلیا ثابت شد راحت میشه توخونه خودمون سرمون بریده بشه 
واب از اب تکون نخوره ومسئولین محترم خیلی راحت تقویمشونا ورق میزنن ومیشمارن که کی اخر برج میشه وبا لبخندی ساعتشونا کوک میکنن وراحت میخوابن!!
یه عده هستن گدا زاده شدن وتا عمر دارن باید گدا باشن وبرای شغل شریف گداییشون زیراب هم میزنن
پیرمرد باتجربه ای میگفت چرا فکر میکنید کوفه وکوفیان  فقط تو عراقن؟؟
پیرمرد خودش رفت ولی حرفش همیشگی شد وقابل لمس.
از دوستانی که باماهمکاری کردن مچکریم
انتخابات شورا نزدیکه زیاد روش مانور نمیدیم چون بقول عزیزی شورا شده محل خودنمایی وپز 
هرکسی میشه خوشش باشه
دراخر با چند دعا مرخص میشویم
خدایا دست طمع را کوتاه کن
کسانی که مال حلال رادر راه غیرتو 
و مال حرام را در راه تو خرج میکنن هدایت کن
جسارت خواستن وپذیرفتن مال حرام را ازمابگیر
جوانان روستای مارا زیر سایه امام زمان حفظ کن
آمین