شرح خبر 

96/01/17

بازدید از مزارع گندم رقم ارگ شهرستان نایین

در روز چهارشنبه مورخ 16/01/96 با حضور آقای مهندس ریاحی كارشناس مدیریت زراعت جهاد كشاورزی استان از وضعیت مزارع گندم شهرستان كه از بذر گندم رقم ارگ استفاده نموده بودند بازدید به عمل آمد. شایان ذكر است ...

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد كشاورزی شهرستان نایین، در روز چهارشنبه مورخ 16/01/96 با حضور آقای مهندس ریاحی كارشناس مدیریت زراعت جهاد كشاورزی استان از وضعیت مزارع گندم شهرستان كه از بذر گندم رقم ارگ استفاده نموده بودند بازدید به عمل آمد. شایان ذكر است در آبان ماه سال گذشته مقدار ده تن بذر گندم گواهی شده و اصلاح شده رقم ارگ از استان قم به شهرستان وارد شد و بین كشاورزان متقاضی مزارع دق سرخ، انارك و چوپانان توزیع كه در حال حاضر مزارع مذكور در وضعیت ظهور خوشه بوده و عملكرد آن در خرداد ماه بررسی و گزارش خواهد شد. در حال حاضر شهرستان نایین  475 هكتار از اراضی زراعی خود را به گندم اختصاص داده كه هر ساله حدود 30-10 درصد از بذر مورد نیاز خود را از ارقام اصلاح شده انتخاب می نماید.

استفاده از این خبر بدون ذكر منبع ممنوع است

به کانال تلگرامی چوپانان آباد بپیوندید