۹راس گوسفند و تعدادی مرغ در آتش سوزی امروزسوختند
به گزارش کانال تلگرامی سلام چوپانان:
آتش سوزی در آغال متعلق به حسین عظیمی 
متاسفانه ۹راس گوسفند و تعدادی مرغ طعمه حریق شده و تلف شدند