كویر جندق لرزید
گزارش مقدماتی زمین‌لرزه

 بزرگی: 3.5
 محل وقوع: استان سمنان - حوالی جندق(اصفهان)
 تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: 1396/04/04 12:08:00
طول جغرافیایی: 53.3
عرض جغرافیایی: 34.46
عمق زمین‌لرزه: 11 کیلومتر

 نزدیک‌ترین شهرها:
112 کیلومتری جندق (اصفهان)
112 کیلومتری سرخه (سمنان)
115 کیلومتری باراندازمیانه (سمنان)
     
 نزدیکترین مراکز استان:
125 کیلومتری سمنان
222 کیلومتری تهران

 اطلاعات تکمیلی در وب‌سایت مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه تهران:
 http://irsc.ut.ac.ir

@IranianSeismologicalCenter