آشنایی بیشتر با کانسار های طلا در منطقه چوپانان

 اکتشاف مقدماتی در منطقه کالکافی – خونی جهت طلا و سایر فلزات همراه

   مجری: سازمان صنایع و معادن استان اصفهان
   تهیه كننده: 
شرکت توسعه علوم زمین 
خلاصه گزارش:
   منطقه مورد بررسی که در حاشیه خاور – جنوب خاوری استان اصفهان قرار دارد شامل یک بخش مرتفع کوهستانی در خاور کویر نخلک است که کوههای کال کافی و خونی را در بر می گیرد وسعت محدوده مورد مطالعه تقریبا 60 کیلومتر مربع می باشد. در این مرحله بررسی های زمین شناسی و اکتشافی در قالب تهیه نقشه زمین شناسی 1:20000 همراه با نمونه برداری به شرح زیر صورت گرفته: نمونه گیری از رگه ها و زون های کانی سازی و آنالیز شیمیایی آنها برای تعیین میزان طلا به تعداد 85 نمونه و برای تعیین میزان سرب، مس، روی، نقره، مولیبدن، تنگستن و بیسموت به تعداد 30 نمونه، برای مطالعات کانی شناسی پرتو مجهول 10 عدد، مقطع صیقلی 20 عدد، تجزیه کامل (X.R.F) 20 عدد. همچنین حفر 5 حلقه چاه اکتشافی را شامل می شود. کانی سازی در محدوده مورد بررسی به دو صوت نوع پورفیری مس – مولیبدن – طلا دار و زون طلا – پلی متال رگه ای قابل تقسیم است. نوع پورفیری در مرکز توده بزرگ مونزونیتی کال کافی تمرکز دارد و نوع رگه ای طلا – پلی متال بطور عمده در رگه های سیلیسی و کربناته منطقه خونی ( و به صورت محدود در حاشیه جنوبی توده پورفیری کال کافی) متمرکز شده است. بطور کلی کانی سازی طلا در محدوده فوق به صورت زونهای زیر مورد بررسی قرار گرفته است.
   1- زون کانی سازی کال کافی: شامل کانسار مس – مولیبدن پورفیری کال کافی و رگه های سیلیسی طلا دار پلی متال می باشد که ذخیره قابل پیش بینی آن 637400 تن مس، 3700 تن مولیبدن و بیش از 50 تن طلا می باشد.
   2- زون کانی سازی خونی: بصورت یک رگه کربنات – اکسید آهن حاوی 2/0 تا 1/2 گرم در تن طلا می باشد.
   3- زون کانی سازی خونی شمال خاوری: حاوی چند رگه کربنات اکسید آهن که 1/0 تا 4 گرم در تن طلا دارد.
   4- زون کانی سازی خونی خاوری: شامل یک سری رگه های سیلیسی اکسید آهن که 3/0 تا 9 گرم در تن طلا دارد.
   5- زون کانی سازی اسکارن: شامل رگه های سیلیسی اکسید آهن دار که 1/0 تا 1 گرم در تن طلا دارد.
   6- زون کانی سازی لیستونیتی: حاوی رگه ها و عدسیهای سیلیسی و لیستونیتی که 01/0 تا 035/0 گرم در تن طلا دارد.
   7- زون کانی سازی پلاسری: شامل نهشته های آبرفتی که 10 تا 35 میلی گرم در تن طلا دارد می باشد. اولویتهای اکتشافی اول شامل مناطق: زون کانی سازی کال کافی، خونی، خونی خاوری و خونی شمال خاوری می باشد.

کانسار کالکافی

در فاصله 35 كیلومتری خاور معدن سرب و روی نخلك در استان اصفهان قرار گرفته است.

- موقعیت جغرافیایی:

در فاصله 35 كیلومتری خاور معدن سرب و روی نخلك در استان اصفهان قرار گرفته است.

- زمین شناسی:

 این كانسار در حقیقت یك كانسار مس و مولیبدن پورفیری طلادار است. بررسی های اولیه میزان 345 میلیون تن كانسنگ با عیار میانگین 25/0 درصد مولیبدن و 2/0 تا 5/0 گرم در تن طلارا در این كانسار پیش بینی نموده است.

   طی اكتشافات اخیر زونهای طلادار قابل توجهی بصورت رگه های سیلیسی شبكه های رگچه ای با عیار 5/0 تا 25 گرم در تن طلا در این كانسار تعیین شده است. در حال حاضر بررسی های اكتشافی در مرحله تفصیلی در این كانسار در حال انجام است كه شامل گسترش عمقی زونهای طلادار است.