کور شدن قنات آشتیان
به گزارش کانال تلگرامی سلام چوپانان:
 لــطــفــا بــیــشــتــر گــوش ڪــنــیــد و مــحــڪــم بــخــوانــیــد ...
از خــروجــے قــنــات آشــتــیــان ... آب خــارج نــمــیــشــود ..

قــنــاتــ بــدلــیــل ریــزشــهاے مــڪــرر و بــے تــوجــهے ،بــخــاطر وجــود آب چــاه ، ڪــور شــده اســت .

از مــا نــوشــتــن و انــتــظــار رســیــدگــے از مــســؤلــیــن مــحــتــرم از جــمــلــه:
مالکان بزرگوار آشتیان ،
 ،شــورای مــحــتــرم بــخــش ،بــخــشــدار مــحــتــرم
 مــســؤلــین مــحــتــرم جــهادڪــشــاورزے 
فرماندار محترم و...
چوپانان آباد : کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من!!!