بازدید فنی و ترویجی از دو استخر ذخیره آب کشاورزی در منطقه چوپانان

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نایین، در روز سه شنبه مورخ 07/06/96 در ماموریتی یک روزه توسط کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی نایین از دو مزرعه مشجری انارک و مزرعه هدهد چوپانان از دو استخر ذخیره آب کشاورزی جهت پرورش ماهی به صورت فنی – ترویجی بازدید به عمل آمد. شایان ذکر است کارشناس مسئول امور دام موارد مقدماتی، اصلی و تخصصی جهت ماهیدار نمودن استخرها را به صاحبان مزارع ارائه نمود.

استفاده از این خبر بدون ذكر منبع ممنوع است