استادفرهادمیرزایی عشین
معرفی یکی از افتخار آفرینان شهر انارک
جناب اقای فرهادمیرزایی عشین 
فرزندمرحوم رضامیرزایی عشین
متولدمرداد1354 در شهر انارک.
ازدوران طفولیت وکودکی علاقه  زیادی به نقاشی ومجسمه سازی داشته
درنقاشی کشیدن حوصله واستعدادخوبی داشته بطوریکه دردوران دبستان دفترنقاشی هایش رومعلمهابه دفترمعلمین میبردن وبازدیدمیکردند.
بعدازدوران  مقدس خدمت سربازی دربهمن 1376بسفارش دامادگرامی شان آقای محسن کاشهی توسط دوست مرحوم عزیزشان جناب علی خلیلیان ،نزداستادبزرگوارش جناب استاد اکبرابراهیمی، دراصفهان ،خیابان کاوه،کوی آسیاب،قلمزنی را به سبک ریزه به شاگردی مشغول شده است پس ازدوماه ونیم شاگردی بخاطرعلاقه شدیدش به خلق اثربرجسته برروی پلاک مس ،مستقل شده وبصورت خودجوش وکاملاتجربی به خلق اثرپلاک برجسته پرداخته است.
ابتدا قطعه ورق مسی به ابعاد40×60سانتیمترخریداری کرده،پس ازساختن قلمهای موردنیازش وتهیه قیرمخصوص قلمزنی باطرح حضرت یونس درشکم ماهی که ازکتاب سوم راهنمایی کپی برادشته بود ، اولین تابلوی برجسته خودش راطی19روز بصورت نیمه وقت قلم زدن و برحسب شانس وشایدهم کمی کیفیت خوب، اون تابلوراتاجری خریدوبه دبی برد.
این مساله باعث تشویق بیش ازپیش شدویکی پس ازدیگری تابلوآماده میکرد.تابلوی چهارمی که توسط ایشان زد ه شدد طرح برزخ ازاستادفرشچیان بود.اولین نمایشگاهش را مجتمع فرهنگی کوثرواقع درخوراسگان اصفهان برگزارکرد .سپس بصورت آزادآزمون داده وگواهینامه مهارت قلمزنی رادریافت نمود.
بعداز8سال درسال 1387درمسابقه ای که بین مربیهای استان اصفهان برگزارشد باهمان تابلوی طرح برزخ رتبه اول راکسب نموده.ازسال 1386تا به امروزبعنوان مربی رشته قلمزنی درشرق استان اصفهان و زیرنظرمیراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری نایین و استان اصفهان به آموزش درشهرهای نایین ،انارک وچوپانان پرداخته است.
تاکنون درنمایشگاههای مختلفی درچندشهرازجمله تهران:برج میلاد،اصفهان مجتمع فرهنگی خوراسگان،آتشگاه، آدینه هنر،پل شهرستان،ابیانه،شاهینشهر،ونایین وانارک شرکت داشته است
به امید موفقیت روز افزون برای جناب اقای میرزایی این افتخار افرین بزرگ و گرانقدر شهر انارک .
روابط عمومی آستان مقدس زیارتگاه شهر انارک