دکتر فرحناز صدیقی انارکی پزشک بر گزیده اصفهان 
خانم دکتر فرحناز صدیقی انارکی از نوادگان مرحوم میرزا مهدی مستقیمی و دختر خاله مهندس محمدرضا مستقیمی امسال برای دومین بار به عنوان پزشک بر گزیده اصفهان معرفی شدند این موفقیت را به ایشان تبریک عرض نموده موفقیت های بیشتری برایشان آرزومندیم