ورودعاشورائیان برای بزرگداشت قیام امام حسین(ع) به چوپانان
از بعد از ظهر روز پنجشنبه دسته دسته و خانواده های زیادی برای بزرگداشت قیام سرور شهیدان امام حسین (ع) به چوپانان وارد شده اند تادر این مراسم مشارکت فعال داشته باشند امید است درسهای قیام امام حسین راهنمای حق جویان و مردم مسلمان چوپانان شود و خداوند همه را در این مسیر یاری فرماید