یک کارگر در معدن سنگ کیوان ابراهیم آباد کشته شد
به گزارش کانال تلگرامی ساحل خور:در حادثه صبح امروز در معدن کیوان سنگ روستای جعفرآباد یک کارگر جان خود را از دست داد.
به گزارش گروه تلگرامی چاهملک آآنلاین
کارگر مرحوم اهل شــیــراز بــوده 
خــونــه اجــاره ای داشــتــه ابــراهیــم آبــاد 
بــا زن و بــچــه بــوده 
ولــے مــتــاســفــانــه امــروز صــبــح وقــتــے مــیــره مــعــدن یــڪ تــڪــه آهن مــیــان یــڪ لــاشــه ســنــگ مــیــزارن ڪــه ســنــگ رو جــابــجــا ڪــنــن 
آهن دَر مــیــره مــیــخــوره تــخــت ســیــنــه اش و جــادرجــا ڪــشــتــه مــیــشــه 
خــدا رحــمــتــش ڪــنــه
متاسفانه بر اثر بی احتیاطی کارگر متوفی و راننده بیل ، هنگام تعویض پیکور بیل و خارج کردن پین مربوطه اهرمی را بین سنگ و پین با دست نگه میدارند که با حرکت بیل اهرم جدا شده و کارگر متوفی بین سنگ و بازوی بیل جان خود را از دست میدهد