کشاورزی خانوادگی در ایران مغفول مانده است

کشاورزی خانوادگی در ایران مغفول ماند

به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان در همه جای دنیا 70 درصد منابع کشاورزی را خانوارهای کشاورز تشکیل می‌دهند که از این منظر نقش مهمی در ارتقای پایداری منابع طبیعی ایفا می‌کند.

 با وجود آنکه کشاورزی خانوادگی در جهان  از اهمیت ویژه ای برخوردار است، اما کشور ما بسیاری از آداب و سنن و فرهنگ تاریخی خود را از دست داده  که بخش اعظم گرفتاری ها ناشی از این اهمال کاری ها است.

 آمریکایی ها نسل به نسل کشاورزی خانوادگی خود را دنبال می‌کنند ،به طوریکه این اواخر فائو شعار خود را کشاورزی خانوادگی قرار داده است که این امر نشان از اهمیت موضوع دارد.

 وزیر جهاد کشاورزی در نخستین همایش نقش آفرینی زنان روستایی و عشایری در توسعه پایدار گفت:  با توجه به ظرفیت های کنونی، نقش زنان در تولید ملی بخش کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی و صنایع دستی باید توسعه یابد.

 وی ایجاد گلخانه، جلوگیری از خام فروشی و عرضه محصولات در قالب بسته بندی های محلی را امری ضروری دانست.

 همچنین اسکندر زند معاون وزیر جهاد کشاورزی  با بیان اینکه کشاورزی خانوادگی بر کشاورزی صنعتی تاثیر مهمی دارد، می‌گوید: کشاورزی خانوادگی 70 درصد کشاورزی دنیا را تشکیل می‌دهد که نقش زنان در این بخش بسیار پررنگ است و غفلت از این کشاورزی آسیب به بخش صنعتی را به همراه دارد.

 مسعود اسدی رییس تشکل‌های بخش کشاورزی در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی با بیان اینکه در ایران 95 درصد کشاورزی خانوادگی است، اظهار کرد: اقتصاد معیشتی بزرگترین مشکل کشاورزی خانوادگیدر کشور ما به شمار می رود.

 به گفته وی 30 درصد کشاورزی در کشورهای اروپایی و آمریکایی به صورت هولدینگ و شرکت سهامی بزرگ اداره می شوند.

 اسدی با اشاره به ضرورت مدرنیزه شدن کشاورزی خانوادگی در کشور گفت: در کشورهای اروپایی از آخرین تکنولوژی روز در مزارع استفاده می شود، در حالیکه در کشور ما به سبب نبود تکنولوژی تولید چندان چشمگیر نیست.

 رییس تشکل های بخش کشاورزی توسعه کشاورزی صنعتی را به معنای افزایش سرمایه‌گذاری در هولدینگ اقتصادی دانست و افزود: البته زمانیکه تشکیلاتی 95 یا 100 درصد آن خانوادگی است، سرمایه گذاران رغبت کمتری نسبت به سرمایه‌گذاری در این بخش دارند.