استاد محمد شایگان 
نوشته : استادحکمت یغمایی
استاد محمد شایگان متولد ۱۳۰۷شمسی در خور وبیابانک. .شاعر ،ادیب وسخنور با خطی خوش.وی کارشناس ادبیات فارسی است وفارغ التحصیل دانشگاه تهران. سالها در روستاهای مصر جندق ورروستاهای نایین اموزگار بود وسالیانی چند در دبیرستانهای خور به تدریس ادبیات مشغول. درسالها ی پایانی خدمت به تهران کوچید ودر دبرستانهای انجا به تدریس پرداخت.اکنون به زادگاه خود خور باز گشته ودر باغی پیوسته به خانه اش با بانوی بزرگش کوچک خانم‌با گل وگیاه خودرا سرگرم دارد. از نیروی بیناییش کاسته شده اما گنجینه ذهنی عظیم او محفلش را پر شور وپر بار میکند که دل بریدن از همنشینیش دشوار است. نویسنده این سطور افتخار شاگردیش را در دوران دبیرستان داشته واکنون نیز از محضرش کسب فیض می کند. شایگان به زبان وادب فارسی تسلط کامل دارد وبسیار خوب وعالی می سراید . این قطعه را سالها پیش سروده اند ودر مجله ادبی یغما چاپ شده است:
تا فروزنده اختران زفراز
بر کویر این نمکستان فرود
سایه ی نخل سر فراز خور
باد بر دشت وکشتخوان ممدود
همچو اردیبهشت آبانش
دشت رنگین زسبز وزرد وکبود
شب زآوای چرخ ریسانش
دشت اندرسماع باد وسرود
نازم ان ففر عام اند خور
که فقیری مقدر همه بود
ستم بالسویه عدل بود
نتوان ظلم اگر زدهر زدود
کاشکی پاک زاستحاله مرا
بعد مرگ آن نمکستان فرمود
به کویران سلام باد سلام
به کویران درود باد درود
نقل از:فیسبوک