امروز جندق آهسته تر لرزید
تاریخ وقوع زلزله:

پنجشنبه، 28 دی 1396 در 13:06:29 
(وقت محلی - تهران)

2018-01-18 09:36:29
 (UTC)

بزرگی زلزله:

۲.۷

نوع بزرگی:

MN

موقعیت رومركز زلزله:۳۴.۰۹ شمالی و ۵۴.۳۹ شرقی
عمق:۱۰ كیلومتر
عدم قطعیت مكانی:۱.۷۴+/- كیلومتر در جهت شمالی - جنوبی
۲.۲۲+/-  كیلومتر  در جهت شرقی - غربی
منطقه:

استان اصفهان

فاصله‌ها:

6 كیلومتری جندق، اصفهان 
53 كیلومتری چوپانان، اصفهان 
58 كیلومتری فرخی، اصفهان 

منبع:

موسسه ژئوفیزیك، دانشگاه تهران

عكس ماهواره‌ای منطقه(توسط Google maps