بارش اولین برف 96 چوپانان

عکس از کانال تلگرامی عکس زیبای چوپانان است

بالاخره دیشب در چوپانان مقدار کمی برف بارید این بارندگی در کوههای عباس آباد و هفتومان و بازیاب و ایراج مقدار بیشتری بوده است