یک میلیمتر باران پنجم اسفند

وضع هوای چوپانان

هوای حاضر | یکشنبه ۰۶ اسفند
سرعت باد: ۲ متر بر ثانیه, ۷ کیلومتر بر ساعت

نم نسبی:  % ۸۰

دید افقی:  -

بارندگی 24 ساعت گذشته:  ۱ میلیمتر

بیشینه دما در 24 ساعت گذشته۲۲° c

کمینه دما در 24 ساعت گذشته:  ۹° c