بارندگی یکشنبه  ۰/۶ میلیمتر
وضع هوای چوپانان
جهت باد: -
سرعت باد: ۲ متر بر ثانیه, ۷ کیلومتر بر ساعت
دید افقی: -
نم نسبی: % ۲۵
بارندگی 24 ساعت گذشته: ۰.۶ میلیمتر
بیشینه دما در 24 ساعت گذشته: ۲۰° c
کمینه دما در 24 ساعت گذشته: ۴° c
آخرین بروز رسانی: ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ ۱۷:۰۰-