۰/۴ میلیمتربارندگی روز پنجشنبه
جهت باد: -
سرعت باد: ۲ متر بر ثانیه, ۵ کیلومتر بر ساعت
دید افقی: -
نم نسبی: % ۱۹
بارندگی 24 ساعت گذشته: ۰.۴ میلیمتر
بیشینه دما در 24 ساعت گذشته: ۲۰° c
کمینه دما در 24 ساعت گذشته: ۷° c
آخرین بروز رسانی: ۱۳۹۶/۱۲/۱۱ ۱۶:۰۰-