بوسه ای عاشقانه 

بوسه محیط بان مهدی جلالپور بر گونه آهوی اسیری که پس از نجات از دست یک متخلف در پارک ملی موته اصفهان رهاسازی شد.

 
از این بوسه افسانه ای امروز در برنامه مثبت 2 ساعت 8  در شبکه 2 تجلیل شد