هیچ طرحی برای‌ پیوستن چوپانان به شهرستان خور وبیابانک وجود ندارد
به گزارشکانال تلگرامی شورا و دهیاری چوپانان:
باسلام 
باتوجه به درج مطلبی تحت عنوان الحاق روستای چوپانان به شهرستان خوروبیابانک در یکی از کانالهای تلگرامی چوپانان به آگاهی می رساند خبر فوق از اساس کذب محض و عاری از هرگونه صحت می باشد . لذابا عنایت به سیر مراحل پیچیده و طولانی هرگونه تغییر در محدوده تقسیمات کشوری که باید به تصویب هیات محترم دولت نیز برسد این بخشداری وجود هرگونه طرحی در این راستا را تکذیب می نماید.
بخشداری انارک