آمار بارش ۲۴ ساعت گذشته در سطح شهرستان نائین

اله آباد: ۹ میلیمتر
هندچوئیه: ۷ میلیمتر
سپرو: ۶ میلیمتر
خاروان: ۵/٨ میلیمتر
هماباد: ۵ میلیمتر
نایین: ۴/٨ میلیمتر
مظفرآباد: ۴ میلیمتر
کدنوئیه: ۴ میلیمتر
انارک: ۳/۵ میلیمتر
بلان: ۳/۴ میلیمتر
چوپانان: ۲/٢ میلیمتر
ورپشت: ۲/١ میلیمتر

ضمنا روز پنجشنبه هفته گذشته در ایستگاه خاروان ۰/٨ میلیمتر بارندگی ثبت شده است.