جمعه شب ۹میلمتر در چوپانان باران بارید
به گزارش هواشناسی نائین:
آمار بارش قابل اندازه گیری روز گذشته (جمعه) در سطح شهرستان

چوپانان: ۹/١ میلیمتر
مظفرآباد: ۳ میلیمتر
انارک: ۰/۴ میلیمتر
@naeinmet