۳/۴ میلیمتر باران روز دوشنبه سهم چوپانان
آمار بارش ۲۴ ساعت گذشته در سطح شهرستان منتهی به ساعت ۷:٣۰ صبح امروز (سه شنبه مورخ ۹۷/١/٢٨)

ورپشت: ۱۲/۵ میلیمتر
بلان: ۹/٧ میلیمتر (برف غیرقابل اندازه گیری)
کدنوئیه: ۹/٧ میلیمتر
هندچوئیه: ۸ میلیمتر
اله آباد: ۷/۵ میلیمتر
خاروان: ۷ میلیمتر (٢ سانتیمتر برف)
نایین: ۶/١ میلیمتر
هماباد: ۶ میلیمتر
مظفرآباد: ۵/۵ میلیمتر
سپرو: ۴/۵ میلیمتر
انارک: ۴ میلیمتر
چوپانان: ۳/۴ میلیمتر
@naeinmet