چرا ما از خور درس نمی گیریم 
چند سالی است که خور و روستا هایش رشد خوب و چشمگیری داشته اند که این رشد به علت همت و کاردانی خوری ها بوده است خور الان در زمینه گردشگری در سطح بین المللی مطرح است از نظر معادن سنگ قدرت مطرح در سطح ایران است و در سطح کشاورزی نیز حرفهایی برای گفتن دارد در سطح سیاسی نیز به درجه شهرستان نائل شده و خود را از زیر حکومت نائین مستقل نموده است البته این رشد عللمختلفی دارد که عبارتند از:
- علاقه مردم خور و بیابانک به سرزمینشان و عدم فرهنگ مهاجرت در آنجا در حالیکه انارکی ها و ما چوپانانی ها مهاجرت به شهرها و محیط های بزرگ را نشانه فرهنگ بالای خود می دانیم
۲_ رشد تحصیلات عالی دربین مردم خور
۳- وجود کار آفرینان در سطح منطقه خصوصا در جندق ما این افراد را بهتر می شناسیم
۴_ تبلیغات برای مهم جلوه دادن منطقه 
اگر به پست قبلی در مورد تولید سیر توجه کنیم می بینیم توانسته اند سیر منطقه را به خوبی در نظر مردم مهم جلوه دهند همین سیر را ما در چوپانان نیز تولید می کنیم اما در هیچ جا مطرح نمی شود بهترین خربزه تولید می شود اما کسی نمی داند جو و گندم و یونجه و پسته ما در سطح نائین نمونه است اما نه فرمانداری می داند و نه اداره کشاورزی .اگر یکی از برنامه های دهیاری و شورا تبلیغ تولیدات کشاورزی روستا و تبلیغ در باره آنها باشداهمیت چوپانان ما در سطح شهرستان بهتر و بیشتر مطرح می شود به امید آنکه شورائیان در این زمینه تبلیغات منسجم و برنامه ریزی شده ای را آغاز نمایند.