نمونه خط سیاق؛ سندی قدیمی از چوپانان ـ ۱۳۲۱

خط سیاق
خطی مخصوص حسابرسی که مزایای زیادی نسبت به جمع و تفریقهای  فرنگی ما داره.
خط سیاق از میراثهای فرهنگی ایرانیه که در چوپانان رونقی عجیب داشته و تقریبا سواد حسابرسی در چوپانان منوط بر شناخت و تسلط بر این نوع نگارش بوده.
در خط سیاق مثل خط پهلوی از راست به چپ اعداد را مینوشتند.
هیچگاه و تاکید میکنم هیچگاه در حسابرسیهای سیاق اشتباه رخ نمیده. چرا که نوع نگارشش جوریه که اشتباه سریع خودشو نشون میده.
از طرفی حجم محاسباتی که الان مثلا تو صد برگ انجام میشه با خط سیاق میتونیم در ۱۰ برگ خلاصه کنیم.
کلا خط دوستداشتنی و قابل احترامیه و بزرگان روستا مثل میرکریم و عباس کدخدا و خیلیهای دیگه به این خط تسلط دارند.
شاید روزی همتی کردیم و یک دوره آموزششو بذاریم تو روستا