افتتاح آسیاب موتوری در بیاضه
نوشته: ارش ثقفی 
منبع : گروه تلگرامی مورخان 
درودبرشما جناب جلالپور عزیز.
ممنون ازتوضیحتتان.
فامیل محترم جلالپور ازبزرگان ورجال چوپانان هستندوجالب است بدانیم اولین آسیاب غیرآبی که بانیروی محرکه موتوری کارمیکردرا  مرحوم محمدعلی جلالپوربه بیاضه واردکردند..
روزافتتاح این آسیاب دیدنی بود زیرا تاآنزمان مردم بجز آسیابهای آبی ندیده بودندوسرعت عمل وبهداشت این دستگاه همه رابحیرت افکنده بود.مرحوم برادرشان که فکرکنم محمدباقربودندمدتی رابرای آموزش دربیاضه ماندند.
دوست وهمکلاسی بسیارعزیزم حاج عباس که افتخار همسایگی ودیدارشان رادارم نیز احاطه خوبی برشعر وادب دارند
موفق باشید