آمار مجموع بارش شهرستان طی روز و شب گذشته

ورپشت: ۲۳/١ میلیمتر
بلان: ۱۹/۴ میلیمتر
اله آباد: ۱۸/٣ میلیمتر
مظفرآباد: ١۶ میلیمتر
خاروان: ۱۳/٩ میلیمتر
کدنوئیه: ٨/٧ میلیمتر
چوپانان: ۵/۶ میلیمتر
هماباد: ۵ میلیمتر
هندچوئیه: ۴ میلیمتر
انارک: ۲/۵ میلیمتر
نایین: ۲/٢ میلیمتر
سپرو: ۲ میلیمتر