شب گذشته ۷/. میلیمتر باران بارید
جهت باد: غربی
سرعت باد: ۳ متر بر ثانیه, ۹ کیلومتر بر ساعت
دید افقی: -
نم نسبی: % ۲۷
بارندگی 24 ساعت گذشته: ۰.۷ میلیمتر
بیشینه دما در 24 ساعت گذشته: ۱۴° c
کمینه دما در 24 ساعت گذشته: ۵° c
آخرین بروز رسانی: ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ۱۴:۳۰-