قابل توجه پلیس راهنمائی و رانندگی در شهرستانه‍ای نائین و خور و بیابانک


در چند روز گذشته به علت مسافرت های نوروزی ما شاهد اخبار دردناکی از حوادث رانندگی در جاده های اصلی منطقه شرق اصفهان هستیم لذا باید پلیس در این زمینه چاره ای بیندیشد پیشنهاد می شود که بروشورهایی در زمینه خطرات جاده های این منطقه تهیه وروش رانندگی در این منطقه به رانندگان گوش زد شود و این بروشورها در خروجی مکان هایی مانند نائین ٬انارک ٬چوپانان ٬خور ٬جندق  در اختیار مسافران نوروزی قرار گیرد شاید این تذکرات جلو بسیاری از حوادث رانندگی را بگیرد