بارندگی بسیار خوب در چوپانان وادامه بارندگی
 از شب گذشته تاکنون که ساعت ۹ صبح است و ادامه بارندگی تا ساعات آینده
طبق گزارش هوا شناسی نائین در ۲۴ساعت گذشته میزان بارندگی 
چوپانان۱۱/۸ میلیمتر
انارک ۲۷/۶ میلیمتر 
باران باریده است