بارندگی بسیار عالی در منطقه خصوصٱ در چوپانان
بارندگی از دیروز تا ساعت ۱۲ امروز ۱۹/۱/۹۸ در چوپانان ۱۱/۲ میلیمتر 
انارک ۲۳ میلیمتر 
جندق ۳ میلیمتر 
چاهملک ۸/۸ میلیمتر
هفتومان ۶ میلیمتر
ایراج ۳ میلیمتر