هر دم از این باغ بری می رسد
تازه تر از تازهری می رسد

اطلاعیه

زین پس برداشت گیاهان دارویی از قبیل انغوزه(هنگ)آویشن، زیره،قدومه و ... بدون دریافت مجوز جرم محسوب میشود.
منبع : جندق نیوز
https://t.me/choopananabadا